Phone/SMS : +57370046 (Emtel), +58254693(Orange)

Email: bkvish75@yahoo.com